กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อเอกสาร เปิดอ่านและดาวโหลด
3-2554 มคอ.5ภาคเรียนที่3 อ่าน