กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อเอกสาร เปิดอ่านและดาวโหลด
2-2554 มคอ.5ภาคเรียนที่2 อ่าน