กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อเอกสาร เปิดอ่านและดาวโหลด
1-2554 มคอ.5ภาคเรียนที่1 อ่าน