กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE2319 อาชีวอนามัย อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
OH2201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน
OH3101 การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี อ่าน
OH3203 การยศาสตร์ อ่าน
OH3204 การบริหารและการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน อ่าน
OH3302 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม อ่าน