กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE2319 อาชีวอนามัย อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
HE3219 การจัดหาน้าสะอาดและการกาจัดของเสีย อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข อ่าน
HE4104 การพัฒนาอนามัยชุมชน อ่าน
OH2201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน
OH2205 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัย อ่าน
OH2301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย อ่าน
OH3206 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน
OH3301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม อ่าน