กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
BI0111 ชีววิทยาและปฏิบัติการ อ่าน
OH2316 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม อ่าน
OH3211 อาชีวเวชศาสตร์ อ่าน