กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
CM0112 เคมีและปฏิบัติการ อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
HE2505 การปฐมพยาบาล อ่าน
OH1121 ภายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ อ่าน
OH2204 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน