กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
CM0111 เคมีและปฏิบัติการ 1 อ่าน
CM2506 ชีวเคมีOHS อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพOHS อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุขOHS อ่าน
OH2201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน