กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ภาคเรียน ชื่อภาคเรียน เปิดอ่านและดาวโหลด
2-2556 มคอ.3ภาคเรียนที่2-2556 อ่าน