กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
BI0111 ชีววิทยาและปฏิบัติการ อ่าน
CM0112 เคมีและปฏิบัติการ 2 อ่าน
CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 อ่าน
CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อ่าน
HE1101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ อ่าน
HE1402 วิทยาการระบาด อ่าน
HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน อ่าน
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3413 ทันตสุขภาพ อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข อ.รวิพรรดิ อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข อ่าน
HE4418 การบริหารงานสาธารณสุข อ่าน
HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ อ่าน
HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ อ่าน
OH1121 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ อ่าน
OH2112 สรีรวิทยาของมนุษย์ อ่าน
OH2204 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน
HE2505 การปฐมพยาบาล อ่าน