กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
CPH2112 เคมี1 อ่าน
CPH3114 การสาธารณสุขขั้นนำ อ่าน
CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน อ่าน
HE1102 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อ่าน
HE2316 หลักการควบคุมโรค อ่าน
HE2319 อาชีวอนามัย อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE2503 สารสนเทศทางสุขภาพ อ่าน
HE3203 สุขภาพจิต อ่าน
HE3219 การจัดหาน้าสะอาดและการกาจัดของเสีย อ่าน
HE3305 โภชนศาสตร์ อ่าน
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อ่าน
HE3413 ทันตสุขภาพ อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข อ่าน
HE4104 การพัฒนาอนามัยชุมชน อ่าน
HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ อ่าน
HE4910 สัมมนาสาธารณสุข อ่าน