กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE1202 การสุขาภิบาลอาหาร อ่าน
HE2316 หลักการควบคุมโรค อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
HE4419 กฎหมายสาธารณสุข อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภค อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน