กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
CM2506 ชีวเคมี อ่าน
HE1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์1 อ่าน
HE1402 วิทยาการระบาด อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข 2 อ่าน
HE2102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อ่าน
HE2316 หลักการควบคุมโรค อ่าน
HE2319 อาชีวอนามัย อ่าน
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3219 การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย อ่าน
HE3305 โภชนศาสตร์ อ่าน
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อ่าน
HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3413 ทันตสุขภาพ อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยสาธารณสุข อ่าน
HE4418 การบริหารงานสาธารณสุข อ่าน
HE4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ อ่าน
HE4910 สัมมนาสาธารณสุข อ่าน