กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE1601 การสาธารณสุขขั้นนำ อ่าน
BI0110 ชีววิทยาทั่วไป อ่าน
CM0110 เคมีทั่วไป อ่าน
HE1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 อ่าน
HE1402 วิทยาการระบาด อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อ่าน
HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน อ่าน
HE2319 อาชีวอนามัย อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE2505 การปฐมพยาบาล อ่าน
HE3305 โภชนศาสตร์ อ่าน
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อ่าน
HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3413 ทันตสุขภาพ อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน
HE3605 ชีวสถิติสาธารณสุข อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข (ปี 2 - จอมทอง) อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข อ่าน
HE4910 สัมมนาสาธารณสุข อ่าน
PH0110 ฟิสิกส์ทั่วไป อ่าน