กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์2 อ่าน
HE1202 การสุขาภิบาลอาหาร อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อ่าน
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3203 สุขภาพจิต อ่าน
HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน
HE4104 การพัฒนาอนามัยชุมชน อ่าน
HE4910 สัมนาสาธารณสุข อ่าน
HE11011 กายวิภาคสาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์1 อ่าน