กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE4801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ อ่าน
HE4423 การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน
HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (ชร.) อ่าน
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (จอมทอง) อ่าน
HE2319 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ชร.) อ่าน
HE2319 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อ่าน
HE3219 การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย อ่าน
HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน (ชร.) อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (ชร.) อ่าน
HE1601 การสาธารณสุขขั้นนำ (จอมทอง) อ่าน