กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
BIO110 ชีววิทยาทั่วไป อ่าน
CM0110 เคมีทั่วไป อ่าน
HE1601 การสาธารณสุขขั้นนำ อ่าน
HE2102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อ่าน
HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน อ่าน
HE2316 หลักการควบคุมโรค อ่าน
HE3203 สุขภาพจิต อ่าน
HE3305 โภชนศาสตร์ อ่าน
HE3413 ทันตสุขภาพ อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข อ่าน
HE4419 กฎหมายสาธารณสุข อ่าน
HE4910 สัมมนาสาธารณสุข อ่าน
HE11012 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 อ่าน