กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE1202 การสุขาภิบาลอาหาร อ่าน
HE2317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน อ่าน
HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม อ่าน
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข อ่าน
HE4104 การพัฒนาอนามัยชุมชน อ่าน
HE4414 การส่งเริมสุขภาพ อ่าน
HE4910 สัมมนาสาธารณสุข อ่าน