กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
CM2506 ชีวเคมี อ่าน
EGN15051 เคมี 1 อ่าน
HE1201 การสุขาภิบาลอาหาร อ่าน
HE1402 วิทยาการระบาด อ่าน
HE2317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน อ่าน
HE2319 การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย อ่าน
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน
HE2503 สารสนเทศทางสุขภาพ อ่าน
HE3219 อาชีวอนามัย อ่าน
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน
HE4414 การส่งเสริมสุขภาพ อ่าน
HE4418 การบริหารงานสาธารณสุข อ่าน
HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ อ่าน
HE11011 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์1 อ่าน