กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
<
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
CM0110 เคมีทั่วไป อ่าน
HE1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ (จิตวิทยา) อ่าน
HE1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 อ่าน
HE1601 การสาธารณสุขขั้นนำ อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (จอมทอง) อ่าน
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อ่าน
HE2102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อ่าน
HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน อ่าน
HE2316 หลักการควบคุมโรค อ่าน
HE2317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน (พะเยา) อ่าน
HE2325 เภสัชวิทยาอ่าน
HE3203 สุขภาพจิต อ่าน
HE3305 โภชนศาสตร์ (จอมทอง) อ่าน
HE3305 โภชนศาสตร์ อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข (จอมทอง) อ่าน
HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข อ่าน
HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข อ่าน
HE4910 สัมมนาสาธารณสุข อ่าน
MA0602 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ อ่าน
PH0110 ฟิสิกส์ทั่วไป อ่าน