กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
HE3402 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ อ่าน
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน