กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่าน ดาวโหลด
HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อ่าน Download
HE2102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อ่าน Download
HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์ อ่าน Download
HE2505 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน อ่าน Download
HE3203 สุขภาพจิต อ่าน Download
HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ อ่าน Download
HE4414 การส่งเสริมสุขภาพ อ่าน Download
HE11011 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์1 อ่าน Download