ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH4411 AB การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
2 CPH4411 AC การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
3 CPH4421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์