ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2 WIL3114 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1
3 OHS2209 การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
4 OHS3202 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
5 OHS3217 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
6 OHS3218 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7 WIL3315 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 2
8 OH4201 การสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
10 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต