ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
2 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน
3 CPH4325 พยาธิวิทยา