ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OH2112 สรีรวิทยาของมนุษย์
2 PH0112 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
3 OH3205 การจัดทาโครงการและรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 OH3201 พิษวิทยาและโรคที่สัมพันธ์กับการทางานอาชีวอนามัย
5 OH3102 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
6 OH2316 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม