ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 AA
2 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 AB
3 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
5 CPH3222 การปฐมพยาบาล
6 CPH2221 สุขภาพจิต
7 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม AA
8 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม AB
9 CPH3223 อาชีวอนามัย AA
10 CPH3223 อาชีวอนามัย AB
11 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
12 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
13 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ AA
14 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ AB
15 CPH4323 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
16 CPH4325 พยาธิวิทยา-AB
17 CPH4325 พยาธิวิทยา-AA
18 CPH4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น AA
19 CPH4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น AB
20 CPH4314 เภสัชวิทยา
21 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
22 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์