ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS1102 เคมีและปฏิบัติการ 2
2 OHS2204 อนามัยสิ่งแวดล้อม
3 OHS1209 ชีวเคมี
4 OHS2207 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OHS2208 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 OHS3201 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
7 OHS3216 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย
8 WIL3114 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1
9 OHS3307 การยศาสตร์
10 OHS3308 อาชีวเวชศาสตร์
11 OHS3309 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
12 OHS3310 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OHS3320 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
14 OHS2209 การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
15 CO4809 สหกิจศึกษา
16 GEN1012 การดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
17 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
18 OHS1104 แคลคูลัสเบื้องต้น