ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 (AA) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2122 (AC) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3 CPH3222 (AB) การปฐมพยาบาล
4 CPH3222 (AC) การปฐมพยาบาล
5 CPH2221 สุขภาพจิต
6 CPH3223 (AB) อาชีวอนามัย
7 CPH3223 (AC) อาชีวอนามัย
8 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
9 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล:อม
10 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
11 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
12 CPH4323 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
13 CPH4322 (AA) วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น
14 CPH4322 (AB) วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น
15 CPH4325 (AA) พยาธิวิทยา
16 CPH4325 (AB) พยาธิวิทยา
17 CPH3223 (ส-อ) อาชีวอนามัย
18 CPH3321 (ส-อ) ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
19 CPH3331 (ส-อ) การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
20 CPH4411 (ส-อ) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์