ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS1102 เคมีและปฏิบัติการ 2
2 HE2505 การปฐมพยาบาล
3 OH2204 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 OH3202 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
5 HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล/อม
6 OH3203 การยศาสตร์
7 OH3204 การบริหารและการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน
8 OH3206 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 OH3302 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
10 CO4809 สหกิจศึกษา
11 OHS1104 แคลคูลัสเบื้องต้น
12 OHS1105 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1