ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
2 CPH2121-1 ฟิสิกส์ 1 Physics I
3 CPH2121-2 ฟิสิกส์ 1 Physics I
4 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
5 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
6 CPH2221 AA สุขภาพจิต
7 CPH2221 AB สุขภาพจิต
8 CPH3222 การปฐมพยาบาล
9 CPH3223 อาชีวอนามัย
10 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
11 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
12 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
13 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
14 HE2319 อาชีวอนามัย
15 HE3402 โรคติดต่อละโรคไม่ติดต่อ
16 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
17 HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
18 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ