ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2121 ฟิสิกส์ 1
2 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา