ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122_AA กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2122_AB กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
3 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4 HE1402 วิทยาการระบาด
5 HE2325 เภสัชวิทยา
6 HE2505 การปฐมพยาบาล
7 HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ
8 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
9 HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
10 HE4801_SAT การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
11 HE2319 อาชีวอนามัย
12 HE4418 การบริหารงานสาธารณสุข
13 HE3413 ทันตสุขภาพ
14 HE2501 อานามัยการเจริญพันธุ์
15 HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
16 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
17 HE2505 การปฐมพยาบาล