ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 BI0111 ชีววิทยาและปฏิบัติการ
2 CM0112 เคมีและปฏิบัติการ 2
3 HE2320 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
4 OH1121 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
5 OH2112 สรีรวิทยาของมนุษย์
6 OH2201 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7 OH2204 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8 OH3101 การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
9 OH3201 พิษวิทยาและโรคที่สัมพันธ์กับการทางานอาชีวอนามัย
10 OH3203 การยศาสตร์
11 OH3204 การบริหารและการจัดการความเสี่ยงจากการทางาน
12 OH3302 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม