ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ AB
2 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ AB
3 CPH2211 ชีวเคมี
4 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
5 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
6 CPH3213 วิทยาการระบาด
7 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
8 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
9 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
10 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
11 CPH4314 เภสัชวิทยา AA
12 CPH4314 เภสัชวิทยา AB
13 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน AA
14 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน AB
15 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม AA
16 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม AB
17 CPH4325 พยาธิวิทยา AB
18 CPH4325 พยาธิวิทยา AA
19 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
20 CPH4413 นวัตกรรมทางสุขภาพ
21 CPH4414 การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
22 PHC1211 สาธารณสุขขั้นนา
23 PHS1112 เคมี
24 PHS1113 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
25 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์