ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2101 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
2 OHS2203 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
3 OHS2204 อนามัยสิ่งแวดล้อม
4 OHS2205 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
5 OHS2206 การปฐมพยาบาลในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 OHS2310 การป้องกันและควบคุมโรค
7 OHS2311 ชีวสถิติ Biostatistics
8 OHS3303 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
9 OHS3304 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
10 OHS3305 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
11 OHS3306 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 OHS3411 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
13 OHS3412 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14 OHS3421 การจัดการสารเคมีและการเผชิญเหตุฉุกเฉิน
15 OHS3422 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย
16 OHS4403 เตรียมสหกิจศึกษา
17 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
19 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
20 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต
21 GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต
22 GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต