ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ
2 CPH2211 ชีวเคมี AA
3 CPH2211 ชีวเคมี AB
4 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 AA
5 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 AB
6 CPH3213 วิทยาการระบาด AA
7 CPH3213 วิทยาการระบาด AB
8 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
9 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข AA
10 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข AB
11 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
12 CPH3312 หลักการควบคุมโรค AA
13 CPH3312 หลักการควบคุมโรค AB
14 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข AA
15 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข AB
16 CPH4314 เภสัชวิทยา AB
17 CPH4314 เภสัชวิทยา
18 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน AA
19 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน AB
20 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม AA
21 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม AB
22 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
23 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
24 CPH4413 นวัตกรรมทางสุขภาพ
25 CPH4414 การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
26 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
27 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ
28 CPH2111 ชีววิทยา 1
29 CPH2112 เคมี 1
30 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
31 CPH3313 ีชีวสถิติสาธารณสุข