ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2101 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
2 OHS1208 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 OHS2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 OHS2205 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
5 OHS2310 การป้องกันและควบคุมโรค
6 OHS2311 ชีวสถิติ Biostatistics
7 OHS3202 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
8 OHS3303 พิษวิทยาอาชีวอนามัย ( Occupational Toxicology )
9 OHS3304 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Industrial Safety Engineering
10 OHS3305 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
11 OHS3306 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 OHS3319 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OH4202 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14 OH3205 การจัดทาโครงการและรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16 OH1121 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
17 OHS1101 เคมีและปฏิบัติการเคมี 1
18 OHS1103 ชีววิทยาและปฏิบัติการ
19 OHS1206 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
20 OHS1207 สถิติเบื้องต้น