ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2211 ชีวเคมี
2 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
4 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ
5 CPH3213 วิทยาการระบาด
6 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
7 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
8 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
9 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
10 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
11 CPH4325 พยาธิวิทยา
12 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
13 EHP4316 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม
14 EHP4412 จิตวิทยาและการให้คาปรึกษาในผู้สูงวัย
15 EHP4413 สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
16 EHP4414 การจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน
17 EHP4415 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต