ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3331 (AA) การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
2 CPH3331 (AB) การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
3 CPH4315 (AB) การพัฒนาอนามัยชุมชน
4 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
5 CPH4413 นวัตกรรมทางสุขภาพ
6 CPH4414 การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
7 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
8 CPH3312 (AA) หลักการควบคุมโรค
9 CPH3312 (AB) หลักการควบคุมโรค
10 CPH3312 (AC) หลักการควบคุมโรค
11 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
12 CPH4314 (AB) เภสัชวิทยา
13 CPH4314 (AC) เภสัชวิทยา
14 CPH4316 (AA) การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
15 CPH4316 (AB) การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
16 CPH2211 (AA) ชีวเคมี
17 CPH2211 (AC) ชีวเคมี
18 CPH2212 (AA) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
19 CPH2212 (AC) กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
20 CPH3213 (AA) วิทยาการระบาด
21 CPH3213 (AC) วิทยาการระบาด
22 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
23 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
24 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ