ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2211 ชีวเคมี
2 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
4 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ
5 CPH3213 วิทยาการระบาด
6 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
7 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
8 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
9 CPH4314 เภสัชวิทยา
10 CPH4325 พยาธิวิทยา
11 EHP4316 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม
12 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข