ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
2 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ
3 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ
4 CPH3213 วิทยาการระบาด
5 CPH2211_AA ชีวเคมี
6 CPH2211_AB ชีวเคมี
7 CPH2212_AB กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
8 CPH2212_AC กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
9 CPH3215_AB กฎหมายสาธารณสุข
10 CPH3215_AC กฎหมายสาธารณสุข
11 CPH4315_AA การพัฒนาอนามัยชุมชน
12 CPH4315_AB การพัฒนาอนามัยชุมชน
13 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
14 HE4418 การบริหารงานสาธารณสุข
15 HE4910 สัมมนาสาธารณสุข
16 CPH2311 (ปกติ) อนามัยการเจริญพันธุ์
17 CPH2311 (ส-อ) อนามัยการเจริญพันธุ์
18 CPH3214_AB หลักการพยาบาลพื้นฐาน
19 CPH3214_AC หลักการพยาบาลพื้นฐาน
20 HE3413_AA ทันตสุขภาพ
21 HE3413_AB ทันตสุขภาพ
22 CPH4325 พยาธิวิทยา
23 CPH4314_AA เภสัชวิทยา
24 CPH4314_AB เภสัชวิทยา
25 CPH4322 วินิจฉัยและบาบัดโรคเบื้องต้น
26 CPH2112_AA เคมี 1
27 CPH2112_AB เคมี 1
28 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
29 CPH2111 ชีววิทยา 1