ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2111 ชีววิทยา 1
2 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
3 CPH2211 ชีวเคมี
4 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
5 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนา
6 CPH3213 วิทยาการระบาด
7 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
8 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข