ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2212_AA กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
2 CPH2212_AB กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนา
4 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
5 CPH2111_AB ชีววิทยา 1
6 CPH2111_AC ชีววิทยา 1
7 CPH2112_AB เคมี 1
8 CPH2112_AC เคมี 1
9 CPH2211_AB ชีวเคมี
10 CPH2211_AB ชีวเคมี
11 CPH3213_AA วิทยาการระบาด
12 CPH3213_AB วิทยาการระบาด
13 CPH3215_AA กฎหมายสาธารณสุข
14 CPH3215_AB กฎหมายสาธารณสุข
15 CPH3331_AA การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
16 CPH3331_AB การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
17 HE3305_AA โภชนศาสตร์
18 HE3305_AB โภชนศาสตร์
19 HE2316_AA หลักการควบคุมโรค
20 HE2316_AB หลักการควบคุมโรค
21 HE2317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน
22 HE2503 สารสนเทศทางสุขภาพ
23 HE3203_AA สุขภาพจิต
24 HE3203_AB สุขภาพจิต
25 HE3219 การจัดหาน้าสะอาดและการกาจัดของเสีย
26 HE3605 ชีวสถิติสาธารณสุข
27 HE4104_AA การพัฒนาอนามัยชุมชน
28 HE4104_AB การพัฒนาอนามัยชุมชน
29 HE4910_AA สัมมนาสาธารณสุข
30 HE4910_AB สัมมนาสาธารณสุข
31 CPH3214_AA หลักการพยาบาลพื้นฐาน
32 CPH3214_AB หลักการพยาบาลพื้นฐาน
33 HE2316_AA หลักการควบคุมโรค
34 HE2316 _AB หลักการควบคุมโรค