ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CM0111 เคมีและปฏิบัติการ 1
2 CM2506 ชีวเคมี
3 HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ
4 HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
5 OH2205 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัย
6 OH2301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
7 OH3202 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
8 OH3206 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 OH3301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
10 OH3403 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
11 OH4201 การสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 OH4202 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14 MA0601 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักวิทยาศาสตร์
15 PH0111 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1