ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2111 ชีววิทยา 1
2 CPH2112 เคมี 1
3 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
4 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ