ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 HE2319 อาชีวอนามัย
2 CPH2112 เคมี 1
3 CPH2112_1 เคมี 1
4 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนา
5 HE1102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
6 HE1602 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
7 HE1602-1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
8 HE1602-2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
9 HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
10 HE2316 หลักการควบคุมโรค
11 HE2501 อนามัยการเจริญพันธุ์
12 HE2503 สารสนเทศทางสุขภาพ
13 HE3203 สุขภาพจิต
14 HE3305 โภชนศาสตร์
15 HE3305-1 โภชนศาสตร์
16 HE3305-2 โภชนศาสตร์
17 HE3305-3 โภชนศาสตร์
18 HE3402-1 โรคติดต่อละโรคไม่ติดต่อ
19 HE3402 โรคติดต่อละโรคไม่ติดต่อ
20 HE3413 ทันตสุขภาพ
21 HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ
22 HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
23 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
24 HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
25 HE4910 สัมนาสาธารณสุข
26 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
27 HE2205 หลักการพยาบาลพื้นฐาน