ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
2 CPH4421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์