ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH4323 การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
2 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
3 CPH4414 การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน