ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OH2316 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
2 OH3102 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
3 OH3201 พิษวิทยาและโรคที่สัมพันธ์กับการทางานอาชีวอนามัย
4 OH3205 การจัดทำโครงการและรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OHS2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 WIL3114 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1